Historik

Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) grundades 1960 under namnet Flygfältsingenjörsföreningen (FIFF). Under kalla kriget var det medlemmar i FIFF som ledde det flygfältsarbetskompanier som fanns på varje flygbas i Bas 60- och Bas 90-systemet. I kompaniets arbetsuppgifter ingick bland annat allt underhåll av flygbanor och körvägar. Kompaniet ansvarade även för att inflygningsstråken mot baserna uppfyllde gällande regler och krav samt svarade för nybyggnad av körvägar, iordningsställande av grupperingsplatser och utförde sprängarbeten. I händelse av bombanfall eller liknande mot basen var det flygfältsarbetskompaniets uppgift att genomföra skadebedömning och återställning samt svara för minröjning.

År 2007 fick föreningen huvudmannaskapet för fältarbeten bland de frivilliga försvarsorganisationerna. Detta innebär att IIR har ett ansvar för såväl planering, genomförande, uppföljning och utveckling inom fältarbetsområdet och att förbundet företräder de frivilliga försvarsorganisationerna gentemot Försvarsmakten när det gäller fältarbeten.

Årsskiftet 2007/2008 bytte FIFF namn till Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) för att tydliggöra att medlemmarnas kompetens är användbar inom hela totalförsvaret.

Uppdaterad 2022-11-10.